Algemene voorwaarden

Plasticflessen.nl B.V.

1.1    De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Plasticflessen.nl B.V.” is gevestigd te Zuidbroek aan de Europaweg 22 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32108423. Hierna zal Plasticflessen.nl B.V. nader worden aangeduid met “PF”.

1.2    Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en/of diensten van PF en/of alle met PF gesloten overeenkomsten. Afwijkende bepalingen zijn slechts geldig als deze vooraf uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen met PF. Voorafgaand aan de definitieve bestelling heeft de klant kennis genomen van deze voorwaarden van PF en heeft zij deze geaccepteerd.

2.    PF accepteert geen algemene voorwaarden van een andere partij/klant, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voor het geval de andere partij verwijst naar haar eigen voorwaarden en die voorwaarden van toepassing verklaart, dan komen partijen middels aanvaarding van deze voorwaarden van PF overeen dat PF niet gebonden is aan die voorwaarden van de andere partij.

3.1    Alle bij de aanbieding verstrekte prijzen, brochures en andere gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld.  Mocht later toch blijken dat fouten zijn gemaakt in deze verstrekte gegevens, dan is PF gerechtigd deze fouten te herstellen zonder in dat verband schadeplichtig te zijn. Het gebruik van voornoemde gegevens door de klant, anders dan in het kader van de betreffende overeenkomst, is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van PF.

3.2    PF gaat uit van de juistheid van alle door de klant/andere partij aan haar verstrekte gegevens en gedane opgaven. PF is niet verplicht daarnaar enig nader onderzoek te doen.

4.1    De overeenkomst met PF komt pas tot stand nadat PF de bestelling schriftelijk heeft bevestigd.
PF is bevoegd de (voldoende) kredietwaardigheid voor de betaling van de geplaatste bestelling te beoordelen. In dat geval komt de overeenkomst tot stand onder de opschortende voorwaarde van een positieve beoordeling.

Bestellingen:
5.1    De minimale ordergrootte bedraagt 25 stuks per complete verpakking. Per specifieke verpakking kan één (1) gratis monster worden aangevraagd.  

5.2    Als om toezending van meerdere monsters wordt verzocht, kan PF een  tegemoetkoming in de kosten van handeling en verzending vragen.

5.3    Levering van alle goederen vindt plaats op het opgegeven leveringsadres in Nederland of België. Als de klant de bestelde goederen zelf wenst op te halen, dient dat bij de bestelling schriftelijk aan PF kenbaar te worden gemaakt.

5.4    De verzending geschiedt in beginsel per (UPS) post, tenzij vanwege de omvang van de bestelling (per pallet) of afstand tot het leveringsadres gebruik moet worden gemaakt van een expediteur of andere vorm van verzending (boot, vliegtuig etc). In deze laatste  gevallen stemt PF de levering met de klant af.

5.5    Verzending vindt in beginsel plaats binnen  ca. 7 werkdagen na schriftelijke bevestiging door PF en betaling door de klant. Afhankelijk van het soort bestelling en product kan de levertijd echter langer zijn (bijvoorbeeld vanwege technische redenen of niet voorradig zijn van specifieke producten). De status van de bestelling wordt desgevraagd door PF opgegeven. Opgegeven levertijden zijn nooit fatale termijnen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Als de levertijd langer is dan 30 dagen heeft de klant het recht de bestelling te annuleren.

5.6    De kosten van verzending en/of transport zijn voor rekening van de klant.

5.7    Afwijkingen in geleverde aantallen zijn toegestaan tot maximaal 3% .De klant is verplicht het meerdere af te nemen en met het mindere genoegen te nemen.
 
6.1    De klant is verplicht het geleverde meteen bij aflevering op eventuele gebreken, tekorten of beschadigingen te controleren. Eventuele reclames dienen binnen 2 (twee) weken na levering schriftelijk aan PF kenbaar te worden gemaakt. Bij niet tijdige melding worden reclames niet meer in behandeling genomen. Bij voorkeur ontvangen wij één of enkele voorbeelden van mancoverpakkingen.  

6.2    Als de klacht gegrond is, neemt PF de manco goederen in originele verpakking terug en zorgt zij voor spoedige herlevering of crediteert zij de levering.

Bedenktijd/Annuleren:
7.1    Annuleren van de bestelling kan tot het moment van verzending en/of transport.

7.2    Gedurende 14 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling kan de klant, zijnde een consument, zonder opgaaf van redenen het geleverde retourneren en de overeenkomst ontbinden (herroepen), tenzij het verzegelde hygiënische producten betreft waarvan de verzegeling is verbroken (zie de vermelding op het product of de informatiepagina op de website). Op de website van PF is een model herroepingsformulier te downloaden. Het formulier wordt ook door PF aangeboden bij de bevestiging van de overeenkomst.
Alsdan betaalt de klant de kosten van verzending/transport en de kosten van de retourzending. De klant dient de zending binnen 14 dagen na ontvangst retour te zenden. PF zal na ontvangst van de retourzending de betaalde bedragen (minus voornoemde kosten van verzending/transport) binnen 14 dagen na de herroeping terugbetalen, mits de zending retour is ontvangen of de klant aantoont de zending te hebben verzonden.

7.3     In aanvulling op het bepaalde in artikel 7.2 is PF bereid (niet verplicht) reeds geleverde (lege) goederen, in overleg en uitsluitend ter beoordeling en goedkeuring door PF, vanaf de 15e dag tot de 30e dag na ontvangst van de levering, te ruilen voor andere goederen en/of te crediteren als de klant daarvoor geen toepassing meer heeft. Alsdan komen de eventuele verzend- en/of transportkosten voor rekening van de klant. De goederen dienen in goede staat en in originele verpakking te worden geretourneerd.

Betaling, (incasso)kosten en rente:
8.1     Betaling van bestellingen geschiedt vooraf. Bestellingen worden pas verzonden als de betaling heeft plaatsgevonden en door PF is ontvangen. Als de klant de bestelling zelf wenst af te halen bij PF dient contact te worden betaald. Ter beoordeling en goedkeuring van PF kan eventueel op rekening worden besteld.

8.2    Indien de betaling niet vooraf of contact heeft plaatsgevonden, dient de factuur te worden betaald binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

8.3     Indien de klant, zijnde een bedrijfsmatig handelende (rechts)persoon, niet binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum betaalt, is deze van rechtswege in verzuim, zonder dat nadere ingebrekestelling nodig is, en is de klant over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW verschuldigd vanaf de 15e dag na de factuurdatum.
Indien de klant, zijnde een consument, in gebreke blijft met (de tijdige) betaling van de factuur, zal PF deze een aanmaning/ingebrekestelling sturen en de klant 14 dagen gelegenheid geven om alsnog het verschuldigde bedrag te voldoen, met de aanzegging dat daarna incassokosten verschuldigd zijn.
In dat geval is de klant/consument wel ook vanaf de 15e dag na factuurdatum de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW over het openstaande bedrag aan PF verschuldigd.

8.4.     De buitengerechtelijke kosten, verbonden aan de incasso van een niet (volledig) betaalde factuur zijn voor rekening van de klant. Deze bedragen 10% van de hoofdsom, met een minimum van € 40,=, (veertig euro) tenzij de wet een lager percentage/bedrag voorschrijft, in welk geval deze kosten zullen worden berekend overeenkomstig het bepaalde in de wet.

9.     Alle opgegeven prijzen zijn in euro’s inclusief BTW en exclusief overige wettelijke heffingen. PF specificeert de prijs van de bestelling duidelijk vooraf, voordat de klant de bestelling definitief plaatst. PF is bevoegd prijsverhogingen door te berekenen aan de klant als deze plaatsvinden vanaf 3 maanden na bevestiging van de geplaatste bestelling. Prijsverhoging kan ontstaan door bijvoorbeeld: stijging van grondstofprijzen, productiekosten, transportkosten, heffingen e.d..

Verpakkingen:
10.1    De verpakkingen van PF worden voor het overgrote deel gemaakt van Polyethyleen, Polyethyleen terepahlate en/of Polypropyleen. Echter, niet alle verpakkingen worden van deze materialen gemaakt.

10.2    PF accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor de door de klant toegepaste vulgoederen. PF kent de samenstelling van de door de klant gebruikte producten/ vulgoederen immers niet en kan de verdraagzaamheid van deze producten ten opzichte van de door PF geleverde verpakkingen niet beoordelen. PF kan desgevraagd wel monsters ter beschikking stellen aan de klant om daarmee te testen, met inachtneming van het bepaald in artikel 5 van deze voorwaarden.

Aansprakelijkheid:
11.1    PF is in geval van te late, foutieve of ondeugdelijke levering of gebreken van of aan geleverde goederen en/of verpakkingen in geen enkel opzicht aansprakelijk voor de hierdoor veroorzaakte schade, behoudens voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van PF. De hier voorziene beperking van de aansprakelijkheid van PF strekt zich ook uit tot werknemers van PF en/of door haar ingeschakelde hulppersonen en/of fabrikanten.

11.2.     In het geval dat PF toch aansprakelijk mocht blijken te zijn en voornoemde uitsluiting van aansprakelijkheid niet mocht blijken te gelden, is de contractuele en/of buitencontractuele aansprakelijkheid van PF beperkt tot (in separate en aflopende volgorde):
-    het bedrag dat op ingeschakelde derden, hulppersonen en/of fabrikant kan worden verhaald;
-    het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van PF uitkeert;
-    maximaal het bedrag dat PF voor de onderhavige ondeugdelijke goederen aan de klant heeft gefactureerd;

11.3     In ieder geval verjaart een eventuele claim van de klant of derden op grond waarvan PF aansprakelijk zou kunnen worden gesteld voor de door deze geleverde goederen, waaronder eveneens een eventuele productaansprakelijkheid van PF valt, nadat 3 (drie) jaren zijn verstreken, gerekend vanaf aanvang van de dag volgend op die waarop de benadeelde met de schade, het gebrek en de identiteit van de producent bekend is geworden of had moeten worden.

12.    De klant is verplicht de van PF afgenomen goederen en door haar (de klant) aan derden doorgeleverde en afgevulde goederen, waaronder ook consumenten kunnen vallen, te voorzien van een deugdelijke productomschrijving en/of gebruiksaanwijzing. In ieder geval zal het ontbreken van een deugdelijke productbeschrijving en/of gebruiksaanwijzing bij doorlevering een grond opleveren voor afwijzing van iedere aansprakelijkheid van PF. Ditzelfde geldt (afwijzing van aansprakelijkheid) als de geleverde goederen aan abnormale omstandigheden, overbelasting of andere buiten de controle van PF liggende oorzaken, zijn blootgesteld of de schade het gevolg is van ondeugdelijk gebruik of een ondeugdelijke toepassing.

Vrijwaring:
13.    De klant vrijwaart PF voor alle aanspraken van derden ter zake van door PF geleverde goederen en/of verpakkingen, waardoor die derden schade mochten lijden, ongeacht de oorzaak of het tijdstip van ontstaan daarvan.

Eigendomsvoorbehoud:
14.     PF behoudt zich het eigendom voor van alle door en/of namens haar aan de klant geleverde goederen, totdat de koopprijs daarvan, vermeerderd met verzend- en/of transportkosten, geheel is voldaan.

15.    Indien enige bepaling van deze voorwaarden geheel of ten dele nietig blijkt te zijn, vernietigd wordt of anderszins ongeldig blijkt te zijn, dan laat dat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen, waartoe partijen alsdan met elkaar in overleg zullen treden.

16.    Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is bindend en prevaleert boven vertalingen daarvan.

17.    Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland. Ingeval van levering aan een consument zal deze ook kunnen kiezen voor voorlegging van een geschil aan de bevoegde rechter van diens woonplaats.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer32108423     
d.d.  25-09-2014.